Gîtes en stedenbouwkundig vergunning

02.06.22 | Gautier Beaujean | Stedenbouw Toerism
Voor het openen van een gîte zal binnenkort een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn. De bedoeling van de Regering is dat de nieuwe wet op 1er september in werking treedt. Wat moet ik doen als eigenaar om dat te vermijden? De regering streeft ernaar het openen van gites te onderwerpen aan een bouwvergunning. Dit leidt tot zwaardere administratieve formaliteiten voor de eigenaar, zoals het opstellen van een dossier eventueel met behulp van een architect. Vooral dan kan de oprichting van de gite verboden worden. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze verplichting niet zal gelden voor bestaande toeristische accommodaties. U zal moeten kunnen bewijzen dat uw gites reeds bestonden voor de inwerkingtreding van het nieuw besluit. Men weet nog niet welke bewijzen zullen aanvaard worden, maar het beste bewijs is uiteraard aan te tonen dat uw accommodatie wettelijk in orde is. Aangezien ongeveer 60% van de toeristische accommodatie  illegaal wordt geëxploiteerd, volgt hier een korte samenvatting van de acties die u zal moeten ondernemen vooraleer de wet van kracht wordt en als u zeker wil zijn  geen problemen te krijgen. Laten we onmiddellijk specificeren dat er altijd een vergoeding zal moeten betaald worden om te worden beschouwd als toeristische accommodatie. Het uitlenen van woonruimte aan vrienden of familie is dan ook geheel vrijblijvend. Het brandveiligheidsattest of het vereenvoudigde keuringsattest. Accommodatie is altijd onderworpen aan toestemming van de burgemeester. Hij zal onderzoeken of het pand voldoet aan de brandveiligheidsnormen. Voor accommodatie met een capaciteit van 10 personen of meer is een brandveiligheidsattest vereist. In dit geval is een verplicht bezoek van de brandweer vereist. Is de capaciteit minder dan 10 personen, dan spreken we van een vereenvoudigd controlecertificaat. In dit geval is geen bezoek van de brandweer vereist. De aanvraag dient in ieder geval een conformiteitsattesten voor elektriciteit, gas en verwarming te bevatten. Dit zijn attesten verleent door erkende controleorganismen. Neem daarom eerst contact op met erkende inspecteurs. Voor elektriciteit kan je volgende lijst raadplegen: http://organisation-controle-agree.be/ Voor gas de volgende lijst: https://www.controle-gaz.be/liste-des-organisations-agrees/ Verplichte exploitatieverklaring Alvorens toeristen te kunnen verwelkomen, moet de eigenaar een aangifte doen per aangetekend schrijven op een ad hoc formulier. Deze verklaring heeft betrekking op het volgende: - het bezit van een veiligheidsattest of een vereenvoudigd controlecertificaat; - De toezegging om een ​​verblijfsduur van minder dan één nacht niet aan te bieden; - Bewijs van verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor schade veroorzaakt door de exploitant; - Het ontbreken van veroordeling voor bepaalde strafbare feiten (zoals zedenfeiten).. Kortom, als u de duurzaamheid van uw gite wil waarborgen, is het tijd om orde op zaken te stellen en alsnog  de verplichting van de stedenbouwkundige vergunning te omzeilen. Wenst u  meer informatie, aarzel niet contact op te nemen, Gautier Beaujean, advocaat g.beaujean@bvavocats.be 0032474784407      

Is bivakkeren toegestaan in de Ardennen?

26.08.17 | Gautier Beaujean | Milieu Toerism
Heel wat natuurliefhebbers doen regelmatig aan wildkamperen. De juridische regeling van die activiteit verschilt, afhankelijk of ze in dan wel buiten het bos plaatsvindt. Bivakkeren in het bos Artikel 19 van het Boswetboek stelt: “Onverminderd artikel 27 is het tijdelijk verblijf verboden buiten de daartoe voorziene gebieden.” Het tijdelijk verblijf is het “verblijf tijdens een periode van minder dan 48 uur, uitgezonderd het verblijf in een caravan of motorhome” (art. 3, 23° van het Boswetboek). Bivakkeren is in principe dus verboden in het bos. De wet voorziet echter in twee uitzonderingen. Enerzijds de “deelnemers aan jeugdactiviteiten, ingericht door ofwel jeugdbewegingen ofwel verenigingen die activiteiten verzorgen voor jongeren, en de deelnemers aan begeleide bewegingen met een pedagogisch of therapeutisch doel” (artikel 27). Anderzijds mag er wel worden gebivakkeerd in de “daartoe voorziene gebieden”. a. Jeugdbewegingen, bewegingen met een pedagogisch of therapeutisch doel Artikel 14 van het Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek stelt: “Elke beweging of vereniging die van de bepalingen bedoeld in artikel 27 van het Boswetboek wilt genieten, moet aan de betrokken houtvester haar voornemen meedelen om toegang te krijgen tot één of meerdere afgebakende zones minstens 15 dagen vóór het begin van de activiteit. De bewegingen of verenigingen van de gemeente of van de naburige gemeenten kunnen hun kennisgeving voor een jaar indienen.” De gegevens van de houtvesters zijn beschikbaar via de volgende link: http://environnement.wallonie.be/dnf/servext/adsednf.htm b. De daartoe voorziene gebieden Die zones worden aangegeven door middel van de volgende ‘bebakening’: Op de website www.bivakzone.be kunnen de kaarten en de gegevens van de verschillende zones voor ‘tijdelijk verblijf’ worden geraadpleegd. Op die locaties mag iedereen dus minder dan 48 uur verblijven, zonder enige vergunning. De algemene gedragsregels die ook gelden in bossen (eerbiediging van de rust, enz.) moeten uiteraard worden gerespecteerd. Buiten het bos Op privéterrein is wildkamperen, behalve aan de toestemming van de eigenaar van het terrein, ook onderworpen aan een caravanvergunning, indien het gaat om een terrein waarop gewoonlijk of bij gelegenheid wordt gekampeerd en een caravan wordt geplaatst door meer dan 10 personen tegelijk, of waarop meer dan 3 verblijven staan. Een verblijf is een tent, wegencaravan, caravan van residentieel type zonder woonlaag, motorhome of gelijk welk ander soortgelijk verblijf, die niet ontworpen zijn om als vaste woning te dienen. Er wordt echter geen caravanvergunning vereist indien gedurende maximum 60 dagen per jaar wordt gekampeerd door groepen die lid zijn van een door de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap, of nog door de bevoegde overheid van elke lidstaat van de Europese Unie erkende jeugdorganisatie en alleen tenten als kampeerverblijf gebruiken. Indien de verblijven langer dan 60 dagen ter plaatse blijven, is er bovendien ook een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist. 3. Toegestaan op de openbare weg Luidens artikel 43 van het besluit dd. 4 septembre 1991 van de executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de camping-caravaning, is het beofenen van de camping caraving toegestaan op de openbare weg gedurende minder dan 24 uur. Een tent kan dus geplaatst worden op een berm. Voor bepaalde gemeente is echter een specieke toestemming vereist.

Waalse normen vakantiehuizen aangescherpt

23.05.17 | Gautier Beaujean | Toerism
De Waalse regering gaat oneigelijke concurrentie bij verhuur van logies (vakantiehuizen, kamerverhuur, kamperen) aanpakken. Ook overlast veroorzaakt door grote onderkomens wordt aangepakt. Wettelijke regelgeving voor verhuur van logies en naleving van deze regelgeving wordt aangescherpt. Hoe zit het bij verhuur of beschikbaarstelling van toeristisch logies Volgens het Waals Toerismewetboek moet elke exploitant van een toeristisch logies een verklaring afleggen bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Deze verklaring heeft betrekking op de naleving van bepaalde algemene voorwaarden. Wat is een “toeristisch logies” Een toeristisch logies is « het terrein of het gebouw etc. dat ter beschikking van één of meer toeristen wordt gesteld, ten bezwarende titel ook al is dit maar incidenteel ». Het betreft alle toeristische accommodaties, ongeacht hun vorm. Hôtels, kamers, huurwoningen, appartementen, camping, boot, yurt, boomhut, vakantiedorp, etc., of deze nu regelmatig of slechts incidenteel (eenmalig) worden verhuurd. Expliciet komt dat erop neer dat indien men logies, tegen betaling, verhuurt men onder de wettelijke regelgeving van “toeristisch logies” valt. Indien logies, tussen twee partijen, tijdelijk wordt geruild zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat, behoeft men niet aan de wettelijke verplichtingen te worden voldaan. Eveneens is dat het geval indien het logies ter beschikking is en daarvoor door de gebruiker diensten, zoals klusjes, worden geleverd. Op die manier wordt de “CouchSurfing” uitgesloten van de nieuwe verplichtingen. Inhoud verklaring Commissariaat-generaal voor Toerisme Een aanbieder van logies dient een verklaring af te geven aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme dat hij voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Deze wettelijke voorschriften zijn: 1. beschikken over een brandveiligheidsattest of, in voorkomend geval, over een vereenvoudigd controleattest, beide af te geven door de Burgemeester; 2. geen verblijfsduur van minder dan één nacht aanbiedt; 3. beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door de exploitant of door elke persoon belast met de exploitatie van het toeristisch logies; 4. niet in België veroordeeld zijn voor bepaalde overtredingen. Bovendien moet elke “groot onderkomen” (een streekgebonden toeristisch logies of gemeubileerde vakantiewoning dat aan meer dan vijftien personen logies kan bieden) aan één van de twee volgende criteria voldoen: 1° zich bevinden in een woonkern op een afstand die de rust van de omwonenden garandeert; 2° de exploitant van het toeristische logies of de persoon belast met het dagelijkse beheer van het toeristische logies zorgt voor de aanwezigheid van een behoorlijk gemachtigde c.q. verantwoordelijke. Deze is voortdurend ter plaatse of woont in de onmiddellijke nabijheid. Deze gemachtigde zorgt voor de goede toepassing van het huurcontract, alsook voor de strikte naleving van de kalmte van de omwoners. De exploitant van het toeristische logies dient zich ervan te vergewissen dat de bewoners van het logies de omwonenden en hun normale rust respecteren. Modelformulieren Commissariaat-generaal voor Toerisme Het Commissariaat-generaal voor Toerisme heeft hiervoor model-formulier en deze dienen te zijn ingediend vóórdat men de exploitatie van een logies begint. Niet naleving levert een administratieve boete op.
Catégories