23.05.17 | Gautier Beaujean | Toerism

De Waalse regering gaat oneigelijke concurrentie bij verhuur van logies (vakantiehuizen, kamerverhuur, kamperen) aanpakken. Ook overlast veroorzaakt door grote onderkomens wordt aangepakt. Wettelijke regelgeving voor verhuur van logies en naleving van deze regelgeving wordt aangescherpt.

Hoe zit het bij verhuur of beschikbaarstelling van toeristisch logies

Volgens het Waals Toerismewetboek moet elke exploitant van een toeristisch logies een verklaring afleggen bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Deze verklaring heeft betrekking op de naleving van bepaalde algemene voorwaarden.

Wat is een “toeristisch logies”

Een toeristisch logies is « het terrein of het gebouw etc. dat ter beschikking van één of meer toeristen wordt gesteld, ten bezwarende titel ook al is dit maar incidenteel ». Het betreft alle toeristische accommodaties, ongeacht hun vorm. Hôtels, kamers, huurwoningen, appartementen, camping, boot, yurt, boomhut, vakantiedorp, etc., of deze nu regelmatig of slechts incidenteel (eenmalig) worden verhuurd. Expliciet komt dat erop neer dat indien men logies, tegen betaling, verhuurt men onder de wettelijke regelgeving van “toeristisch logies” valt. Indien logies, tussen twee partijen, tijdelijk wordt geruild zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat, behoeft men niet aan de wettelijke verplichtingen te worden voldaan. Eveneens is dat het geval indien het logies ter beschikking is en daarvoor door de gebruiker diensten, zoals klusjes, worden geleverd. Op die manier wordt de “CouchSurfing” uitgesloten van de nieuwe verplichtingen.

Inhoud verklaring Commissariaat-generaal voor Toerisme

Een aanbieder van logies dient een verklaring af te geven aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme dat hij voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Deze wettelijke voorschriften zijn:

1. beschikken over een brandveiligheidsattest of, in voorkomend geval, over een vereenvoudigd controleattest, beide af te geven door de Burgemeester;

2. geen verblijfsduur van minder dan één nacht aanbiedt;

3. beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door de exploitant of door elke persoon belast met de exploitatie van het toeristisch logies;

4. niet in België veroordeeld zijn voor bepaalde overtredingen.

Bovendien moet elke “groot onderkomen” (een streekgebonden toeristisch logies of gemeubileerde vakantiewoning dat aan meer dan vijftien personen logies kan bieden) aan één van de twee volgende criteria voldoen:

1° zich bevinden in een woonkern op een afstand die de rust van de omwonenden garandeert;

2° de exploitant van het toeristische logies of de persoon belast met het dagelijkse beheer van het toeristische logies zorgt voor de aanwezigheid van een behoorlijk gemachtigde c.q. verantwoordelijke. Deze is voortdurend ter plaatse of woont in de onmiddellijke nabijheid. Deze gemachtigde zorgt voor de goede toepassing van het huurcontract, alsook voor de strikte naleving van de kalmte van de omwoners.

De exploitant van het toeristische logies dient zich ervan te vergewissen dat de bewoners van het logies de omwonenden en hun normale rust respecteren.

Modelformulieren Commissariaat-generaal voor Toerisme

Het Commissariaat-generaal voor Toerisme heeft hiervoor model-formulier en deze dienen te zijn ingediend vóórdat men de exploitatie van een logies begint. Niet naleving levert een administratieve boete op.

Deel op.