Slagboom op een openbaar voetpad

In Wallonië werd de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen afgeschaft door het Waalse decreet van 6 februari 2014 betreffende de gemeentewegen. Met dit decreet komt er één uniek systeem voor gemeentelijke wegen: buurtwegen en onbenoemde wegen vallen nu onder dezelfde wetgeving. Het decreet regelt ook het verkrijgen van een gemeenteweg wanneer een … Continued

Stedenbouwkundige vergunning vereist voor de opening van toeristische accommodatie

De oprichting van toeristische logies in Wallonië wordt vanaf 30 januari 2023 onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Het besluit wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Uw tweede woning in de Ardennen kan dus niet meer zo maar verhuurd worden. Het besluit is alleen van toepassing op toeristisch logies dat is opgericht na de inwerkingtreding … Continued

Gîtes en stedenbouwkundig vergunning

Voor het openen van een gîte zal binnenkort een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn. De bedoeling van de Regering is dat de nieuwe wet op 1er september in werking treedt. Wat moet ik doen als eigenaar om dat te vermijden? De regering streeft ernaar het openen van gites te onderwerpen aan een bouwvergunning. Dit leidt tot … Continued

Vrijgestelde werkzaamheden stedenbouwkundige vergunning

Met ingang van 14 november 2019 zijn een aantal werkzaamheden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. In het Waals Gewest zijn nagenoeg alle bouw- en verbouwwerkaamheden onderworpen aan voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning. Desalniettemin heeft de overheid bepaalde bouwwerkzaamheden van een dergelijke verplichting vrijgesteld. Raadpleeg deze tabel om na te gaan wat is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Als … Continued

Regularisatie ‘’by’’ amnestie ?

Veel onroerend goed in Wallonië zijn stedenbouwkundig in overtreding. Dat komt er veelal op neer dat zij geen (geheel of gedeeltelijk) officiële (bouw)vergunning hebben. In het verleden, en nog steeds, is het een heel gedoe met veelal juridische procedures om voor een onroerend goed alsnog een vergunning te krijgen. Op veel gemeentehuizen in Wallonië ontbreekt … Continued

Bouwdatum van een onroerend goed

Hoe kan men de bouwdatum van een onroerend goed aantonen? In het stedenbouwkundig recht heeft de bouwdatum van een onroerend goed belangrijke juridische gevolgen. Die datum maakt het immers mogelijk om te bepalen welk recht van toepassing is bij de aanvraag van een regularisatievergunning. Volgens het strafrechtelijk recht dient immers de wet te worden toegepast … Continued

Amnestie voor stedenbouwkundige overtredingen

2Op 16 november 2017 keurde het Waals Parlement een decreet goed tot invoeging van een artikel D.VII.1bis tot instelling van een vermoeden van stedenbouwkundige conformiteit voor bepaalde overtredingen. Het decreet bepaalt dat de handelingen en werken die werden opgericht of uitgevoerd voor 1 maart 1998 onweerlegbaar geacht worden conform te zijn met het recht van … Continued

Beperkte verjaring voor stedenbouwkundige overtredingen

Volgens het Waalse recht waren stedenbouwkundige overtredingen zoals de bouw van een chalet zonder stedenbouwkundige vergunning, onverjaarbaar, aangezien het in stand houden van de overtreding op zich reeds een overtreding inhield. Indien iemand te goeder trouw een onroerend goed aankocht, bezwaard met een stedenbouwkundige overtreding, beging hij dus zelf een overtreding, ook al had hij … Continued

Nieuwe woning in bestaand bouwwerk

Heeft men een stedenbouwkundige vergunning nodig om een of meerdere nieuwe woningen in te richten in een bestaande woning in het Waals Gewest? Ingevolge artikel 84, §1, 6°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (WWROSP of CWATUPE in het Frans) heeft men een stedenbouwkundige vergunning nodig om “een nieuwe woning in … Continued

Wetgeving outdoor activiteiten in Wallonië

Er zijn verschillende wetgevingen die in relatie staan met outdoor-activiteiten en de daarbij behorende specifieke buitensport-activiteiten. Bedoeling van deze wetgevingen is om enerzijds ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gebruikers wordt gegarandeerd en anderzijds dat de natuur door deze outdoor-activiteiten geen schade ondervindt. Outdoor ondernemers hebben met twee belangrijke facetten te maken waarop … Continued